Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

αναπτυξιακό έσπα
Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών στις 30/9/2011

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

• Καινοτομία
• Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό και κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κλπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά
• Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης
• Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή/και επιχειρηματικούς εταίρους
• Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία • Εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
• Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες με την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις διευθύνονται από γυναίκα
• Βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται
• Είσοδο σε νέες αγορές ή αναπτυσσόμενες αγορές θετικών προοπτικών
• Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_thumb_0809148001314795516

Τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεωτικά θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ατομικής επιχείρησης και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να ιδρύονται με κατ’ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο /α συμμετέχει/ουν με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι εταίροι), τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν τη υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

3. ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες θα πρέπει, μέχρι και την 31-12-2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιµες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης

• Να τηρεί βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη

• Να λειτουργεί νομίμως (να έχει την εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται)

• Να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα

• Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται)

• Να είναι πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση

• Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα

• Εξαιρούνται, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης), καθώς επίσης κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Αποκλείονται τα πρόσωπα και οι δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κ.α.

 

Προϋπολογισμός Έργων:

• Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης

• και από €20.000 έως €200.000 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

Διάρκεια Υλοποίησης:

Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

 

Ποσοστό επιδότησης:

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% (από 50% που είχε ανακοινωθεί αρχικά) των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την χώρα.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, για τον πρώτο κύκλο υποβολής, υπολογίζεται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (24.05.2011)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επίσης κάτι που αναμένεται να διευκολύνει πολλούς, είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες:

Κατανομή προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο (Πρόταση)

Α/ΑΚατηγορία Ενέργειας – ΔαπάνηςΜέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις25%
2Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός80%
3Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες45 %
4Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας40%
5Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων25%
6Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • 20% Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες συνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων, εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων τεχνικής – επιστημονικής υποστήριξης, επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ
  • 10% και μέχρι του ποσού των 20.000 € για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας
7Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας20%
8Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων20%
9Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου40%
10Λειτουργικές Δαπάνες**5% και μέχρι 12.000,0€

** (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ – NACE 2008

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.6  Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή.
02.4  Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
07.2  Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία ***
09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης***
10 Βιομηχανία τροφίμων.
10.52 Παραγωγή παγωτών
10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων

αλευρωδών προϊόντων

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.83.12 Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ
10.83.13 Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg
10.83.14 Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
10.83.15 Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89.11 Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
11 Βιομηχανία Ποτών
11.01.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.05 Ζυθοποιία
11.07 Παραγωγή αναψυκτ